shumai 4

Username:shumai
Link:/people/280/
Country: United States of America
Joined: 2010-01-02 01:39 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (32)

Bottle-washing Phanyo N'ralaves nin la beteya enra lavadura.
Cogito ergo sum Phanyo Fiensu, luey sxistu.
Cogito ergo sum Spanish Pienso, luego existo.
Colorless green dreams Fila Án hirau óhónnam kre tài kyändú kyändú kàdà.
Colorless green dreams Nova Syá sádoniõzè mmíniõ mekkenò rua-niõtlįi.
Colorless green dreams Phanyo Sueño beddè sin kelur duermen hüriesamén.
Colorless green ideas Fila Án hirau óhónnam kre gádri kyändú kyändú kàdà.
Fight linguistic extinction! Phanyo Lüxa kundra la stinxón d'idiumò. Imbéntau un idiuma!
Fight linguistic extinction! Thiuas Tharu aq uda in patak. Riktisibat aq pata ra!
From the Egyptian Book of the Dead Nova Hàkozoe zécí ha tózoe ha ssérehí, Nà āttáǧe síneìsĩ bàri sádohí. Hí cēnuno tamibano ttlágé ne cēmīnò niõgèzinoua, Nà ne iyǫsoa ha qèmemĩnòsĩ bàsoa ha cēsoa ha cuómĩnòge Qábesĩ ciáguonò ssékkanoó... Rùtanò, dosisoa ne táro zōnonà caono ánne. No hí nà hí no!
Greeting Itra Kir Kañ'ārq $
Greeting Phanyo Ola
I can eat glass Ataican Vūhe hādru iu kau; ų ve daibį yē.
I can eat glass Itra Kir Niškins mis kušu; thañrē taz.
I can eat glass Phanyo Fuedu kemer bidriu, nonduele na.
I can eat glass Spanish Puedo comer vidrio, no me duele.
I can eat glass Thiuas Um phigarua kusu, is zakí.
Pity Spanish Que tengan lástima de el que piensa que hay sólo una manera de hacer un idioma.
Proletariat of the world Fila Muetópoma adippuvəm, kaniham!
Proletariat of the world Phanyo Travajadurè du münd, ünan!
Travelphrases 1 Spanish ¿Dónde está mi cuarto?
Travelphrases 1 Thiuas Madu apingut ni?
Travelphrases 2 Spanish ¿Dónde está la playa?
Travelphrases 4 Spanish ¡No me toques allí!
#9: Borromean Relay Thiuas Sá thama gwindi in ki nabít musrabak, patubak, tá ndutabak ami Sá thama buru gáqi in nihuaï kwá aïpiq Sá thama pitham taddu tá paqap siri Uta mis dasia ná bazu ama raha mandindiru in nanzú, pakhavak aiáp in bakwa Hagi ki arahhasa ná nizu asú sipha ammama bazu Tá manditaït satak nzu akkimasrak bazu.
Yesterday's boys Nova Hàkozoe niõsóhíua ne kkémonò niõ Kàro ha Zièki.
Yesterday's boys Spanish Los niños quienes vi ayer fueron Carlos y Jacob.
Yesterday's boys Thiuas Kiriqik in um ihastahu attuí sathu Karu tá Gík.
Happy New Year! Spanish ¡Feliz año nuevo!
Happy New Year! Thiuas Mbaru tasá kat tisi!
Jacob Ataican Jākubbu
Mary Ataican Bą̄rī

Badges (6)